Хрестівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Меню сайту
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту
 • Міністерство освіти і науки України
 • Департамент освіти, науки та молоді
 • Хрестівська спроможна територіальна громада
 • Надеждівська школа
 • Долинська школа
 • Шевченківська школа
 • Новонаталівська школа
 • Освіта Чаплинського району
 • КВНЗ ""Херсонська академія неперервної освіти"
 • Просвіта Херсонщини
 • Шкільні бібліотеки Херсонщини
 • Наше опитування
  Оцініть наш сайт
  Всього відповідей: 66

  Благодійний фонд

   

  СТАТУТ

  Громадської організації

  «Майбутнє – дітям села Хрестівки»

  (нова редакція)

   

      1. Загальні положення

     1.1. Громадська організація «Майбутнє – дітям села Хрестівки» (в подальшому Організація) – є сільською громадською організацією, яка об'єднує батьківську громаду села на основі спільності інтересів та здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України " Про громадські об'єднання ", чинного законодавства України та цього Статуту.

     1.2. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, вільна у виборі напрямків діяльності.

     1.3.  Організація поширює свою діяльність на територію села Хрестівки Чаплинського району Херсонської області.

    1.4. Організація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації місцевими органами влади, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

    1.5. Організація має право від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати договори та інші угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у господарському, арбітражному та третейському суді.

     1.6. Повна назва Організації: українською мовою - Громадська організація «Майбутнє – дітям села Хрестівки».

     1.7.  Скорочена назва ГО «Майбутнє – дітям села Хрестівки».

     1.8.  Місце знаходження організації: Херсонська область, Чаплинський район, с.Хрестівка, вулиця Шкільна, буд.12.

   

        2.  Мета, завдання напрямки діяльності та права Організації.

     2.1.  Головною метою діяльності Організації є сприяння розвитку школи, інтелектуального, творчого, громадянського та фізичного потенціалу особистості дитини, вираженню та захисту інтересів членів організації.

         2.2. Основними завданнями діяльності Організації є:

  • сприяння реалізації державної та місцевої політики в галузі освіти, спрямованої на поліпшення умов навчання і виховання дітей;
  • зміцнення та оновлення матеріально-технічної та науково-методичної бази закладу відповідно до сучасних стандартів і потреб;
  • організація державно-громадського утримання споруд та приміщень школи, їх обслуговування і ремонт;
  • реалізація загальнодержавних, місцевих проектів, які спрямовані на поліпшення умов діяльності закладу;
  • сприяння розвитку творчих здібностей особистості, у всіх сферах діяльності;
  • сприяння соціальній та суспільній адаптації учнівської молоді;
  • пропагування та поширення знань з питань здорового способу життя, проблем здоров'я та екології;
  • створення естетично-ціннісного комфортного середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу та безпечних умов життєдіяльності закладу.

        2.3 Для здійснення цілей і завдань, визначених цим Статутом, Організація користується правом:

  •  розповсюдження інформації про свою діяльність, пропагування своїх ідей та цілей;
  • здійснювати агітаційно-пропагандистську, просвітницьку діяльність: організовувати та проводити семінари, конференції, наради, "круглі столи", тренінги, благодійні акції, інтерактивні дискусії, зустрічі, виставки, презентації. концерти, аматорські спортивні змагання та інші заходи, спрямовані на виконання статутної діяльності;
  • проведення для широкого загалу і учнівської молоді свят, конкурсів, змагань культурного і загально-виховного змісту;
  • організації соціологічних досліджень з питань, що стосуються іміджу школи;
  • брати участь у розробці, фінансуванні та реалізації спільних програм, проектів, заходів з державними органами влади та місцевого самоврядування, фондами, асоціаціями с підприємствами та установами усіх форм власності у встановленому чинним законодавством порядку;
  • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
  • вносити пропозиції до органів влади і управління;
  • здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи. заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілей і завдань;
  • здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством України щодо неприбуткових, громадських організацій.

       3. Членство в організації.

       3.1.   Організація має індивідуальне та колективне членство, а також можуть бути почесні члени.

      Членом організації може бути особа, яка виявила бажання бути членом організації та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів організації.

      Засновники є постійними членами організації.

      Колективними членом може бути, колектив будь-якої організації, установи чи підприємства, які добровільно виказали бажання стати членом організації, визнають Статут, беруть участь у діяльності Організації та надають посильну фінансову та майнову допомогу Організації.

      Почесними членами Організації можуть бути названі ті особи, які надали або надають важливу моральну та матеріальну підтримку для досягнення мети Організації. Почесне членство визначають загальні збори організації.

       3.2.  Прийом індивідуальних членів організації проводиться загальними зборами.

       3.3. Прийом колективних членів здійснюється загальними зборами на підставі рішення колективу чи керівних органів організацій, установ, підприємств.

       3.4.  Членство в Організації припиняється:

  • за власним бажанням;
  • за грубі порушення Статуту організації або за діяльність, яка завдала шкоди організації.

       Члени Організації мають право:

  • обирати та бути обраними до керівних та статутних органів;
  • приймати участь у різноманітній діяльності, зустрічах, радах Організації;
  • висувати пропозиції та ідеї щодо роботи Організації;
  • отримувати повну інформацію про діяльність Організації;
  • вільно виходити з Організації;
  • бути членом інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;
  • фінансово підтримувати діяльність організації.

        Члени Організації зобов'язані:

  • сприяти досягненню мети та завдань Організації;
  • дотримуватися вимог цього Статуту;
  • виконувати рішення керівних органів Організації прийняті у межах їхньої компетенції;
  • надавати реально можливу допомогу організації в її діяльності ;
  • активно сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Організацією своїми технічними, інтелектуальними та фінансовими ресурсами;
  • брати участь v роботі Організації;
  • узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю організації;
  • утримуватись від будь якої підтримки проектів, регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає організація.

       3.5.  Організація може не мати фіксованого членства.

     3.6. Виключення із членів організації проводиться за рішенням ради організації, за власним бажанням члена організації або у випадках невиконання Статуту та рішень органів управління і контролю Організації.

     3.7. Члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за його зобов`язаннями. Доходи, майно (активи) або частини Організації не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

   

         4.  Організаційний устрій, керівні органи та їх повноваження.

       4.1. Вищим керівним органом організації є загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.

  Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менше як 50% членів організації. Усі рішення загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням, більшістю у дві третини голосів учасників загальних зборів.

        4.2 Загальні збори організації:

  • • визначають основні напрямки діяльності Організації;
  • • затверджують Статут Організації, зміни та доповнення до нього;
  • • обирають строком на три роки раду Організації, Голову та контрольно-ревізійну комісію Організації;
  • • приймають рішення про припинення діяльності Організації;
  • • реалізують право власності на кошти та майно Організації і покладають на раду, Голову Організації господарське управління його майном;
  • • затверджують звіти про роботу ради та контрольно-ревізійної комісії;
  • • визначають розміри вступних та членських внесків;
  • • вирішують питання про звільнення членів Організації від сплати вступних та членських внесків;
  • • вирішують інші важливі питання діяльності Організації.

      4.3. Позачергові збори скликаються Головою Організації за рішенням Правління або на мотивовану вимогу не менш ніж однієї третини членів Організації, у місячний термін з моменту прийняття рішення або надходження вимоги.

     4.4.  В період між загальними зборами діяльністю Організації керує Правління, яке обирається на термін три роки. До його складу входять за посадою Голова організації, його заступники та інші особи, обрані на загальних зборах Організації.

     4.5.  Засідання Правління скликається Головою Організації або за його дорученням одним із його заступників не рідше одного разу на три календарні місяці, і є чинними якщо на них присутні більше половини його членів.

       Головуючим на засіданні Правління є Голова Організації. Рішення приймаються за більшістю голосів. При рівновазі голосів, голос Голови є вирішальним.

        4.6. Правління Організації:

  • • звітує перед зборами про свою роботу;
  • • обирає зі свого складу заступників Голови Організації;
  • • заслуховує та затверджує щорічні звіти Голови Організації;
  • • розглядає апеляції з приводу виключення членів Організації;
  • • організовує виконання рішень загальних зборів, програм та проектів Організації;
  • • затверджує кошторис Організації та звіт про його використання;
  • • визначає пріоритетність проектів та програм Організації;
  • • затверджує цільові програми Організації;
  • • затверджує щорічні звіти, баланси та .кошториси витрат структурних підрозділів;
  • • вносить зміни та доповнення до Статуту з наступним прийняттям на чергових чи позачергових зборах Організації;
  • • розглядає інші питання діяльності Організації, які не є компетенцією загальних зборів;

        4.7. Голова Організації:

  • • здійснює загальне керівництво Організацією та забезпечує виконання статутних завдань Організації;
  • • діє від імені Організації без доручення;
  • • вирішує питання, пов'язані із укладанням цивільно-правових угод на користь Організації;
  • • представляє Організацію у відносинах з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;
  • • представляє Організацію в органах державної влади;
  • • видає: накази, розпорядження, інструкції, доручення та інші акти;
  • • затверджує штатний розпис Організації;
  • • відкриває у банках розрахункові та інші рахунки;
  • • головує на засіданнях Правління Організації;
  • • виконує доручення загальних зборів та Правління.

       За рішенням Голови Організації частина перерахованих вище повноважень може бути делегована заступникам Голови Організації.

      4.8. Контрольно-ревізійна комісія, що складається з 3 осіб, які не є членами Правління, обирається загальними зборами строком на 3 роки та проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації.

       4.9. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати будь-який фінансовий документ від Правління Організації.

    4.10. Контрольно-ревізійна комісія в своїй діяльності керується діючим законодавством України та ним Положенням. При перевірні фінансово-господарської діяльності вона складає фінансовий звіт та представляє його на загальні збори організації. Ревізія приводиться не менше одного разу на рік.

         

             5.  Кошти та майно Організації.

     5.1. Організація може мати у власності будинки, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки, обладнання, грошові кошти та інше майно для матеріального забезпечення статутної організації.

       5.2. Для досягнення мети Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства, в порядку, встановленому чинним законодавством.

        5.3. Організація має право на майно та кошти, що передані у вигляді фінансової допомоги.

        5.4. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

        5.5.  Грошові кошти Організації формуються з:

  • членських внесків;
  • добровільних грошових пожертв різних організацій та приватних осіб із України та із-за закордону;
  • усі кошти, отримані зовні на проведення різноманітних проектів, підлягають письмовій звітності;
  • відрахування від прибутку підприємств, створених Організацією.

       5.6. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

    5.7. Організація та створені нею організації, підприємства, установи здійснюють оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, Пенсійного фонду .

      5.8. Організація не є платником податків, як неприбуткова.

      5.9. Призначення та порядок використання коштів визначається правлінням Організації.

       

            6. Внесення змін та доповнень до статутних документів.

        6.1. Єдиним статутним документом організації є його Статут.

       6.2. Зміни та доповнення до статуту Організації розробляються та приймаються загальними зборами. У виключних випадках зміни і доповнення можуть бути тимчасово прийняті Правлінням з наступним затвердженням їх на чергових чи позачергових зборах.

     6.3. Про зміни та доповнення, внесені до статутних документів Організації, Правління чи за його дорученням Голова повідомляють до реєструючого органу у 5-ти денний термін.

       6.4. При затверджені Статут підписують засновники організації.

     6.5. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує голова Організації або за рішенням повноважних зборів – будь яка інша особа (голова зборів, член Правління тощо).

   

        7.  Припинення діяльності Організації.

       7.1. Діяльність Організації може буди припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

    7.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію діяльності Організації приймається на загальних зборах за поданням Правління Організації таємним голосуванням, якщо за нього проголосує не менш, ніж 3/4 кількості учасників або суду у випадках та у порядку, передбачене чинним законодавством.

     7.3. Рішення про ліквідацію Організації передається до ліквідаційної комісії, як створюється відповідним органом і проводить ліквідацію Організації в порядку передбаченому чинним законодавством України.

    7.4. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням загальних зборів шляхом саморозпуску або реорганізації, або інших випадках, передбачених чинним законодавством. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення чи саморозпуску) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

   

   

   

  Вхід на сайт
  Пошук
  Годинник
  Календар
  «  Липень 2020  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  Погода
  Радіо
  Архів записів
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0