Хрестівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Меню сайту
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту
 • Міністерство освіти і науки України
 • Департамент освіти, науки та молоді
 • Хрестівська спроможна територіальна громада
 • Надеждівська школа
 • Долинська школа
 • Шевченківська школа
 • Новонаталівська школа
 • Освіта Чаплинського району
 • КВНЗ ""Херсонська академія неперервної освіти"
 • Просвіта Херсонщини
 • Шкільні бібліотеки Херсонщини
 • Наше опитування
  Оцініть наш сайт
  Всього відповідей: 67

  1

  Посадова інструкція
  педагога соціального (код КП 2340)

  № __________________________________________

  (реєстраційний номер документа)

  1. Загальні положення

  1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального закладу.

  1.2. Педагог соціальний у національній системі професійної класифікації належить до професійної групи «Професіонали», а за своїм статусом у системі освіти — до педагогічних працівників.

  1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади педагога соціального здійснюються начальником міського управління освіти (іншого відповідного органу) за погодженням з районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (або з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

  1.4. Адміністративно підпорядковується керівнику загальноосвітнього навчального закладу, а в частині науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби — районному (міському) методичному кабінету (центру) (або методисту з психологічної служби).

  1.5. Документи, якими керується у роботі педагог соціальний: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», іншими відповідними нормативно-правовими актами, наказами органів управління освітою всіх рівнів, етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, Статутом (Положенням) закладу, наказами та розпорядженнями керівника закладу, Положенням про психологічний кабінет навчального закладу, Правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

  1.6. Мета діяльності — підвищення ефективності педагогічного процесу, захист соціального благополуччя усіх його учасників, надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу, у зв’язку з чим педагог соціальний виконує такі основні функції:

  1.6.1. діагностичну: встановлює соціально-педагогічний діагноз, вивчає особливості діяльності і спілкування учнів, вивчає особливості, міру і спрямованість впливу соціального середовища (школи, сім’ї, сусідів, груп ровесників тощо);

  1.6.2. організаційну: організовує соціально корисну діяльність учнів, формує демократичну систему взаємостосунків у підлітковому середовищі;

  1.6.3. прогностичну: прогнозує результати процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості;

  1.6.4. попереджувально-профілактичну і соціальнотерапевтичну: передбачає і приводить в дію юридичні, психологічні механізми попередження і подолання негативних явищ, організовує надання соціотерапевтичної допомоги тим, хто її потребує;

  1.6.5. консультативну психолого-педагогічну: надає допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують специфічного піклування.

  1.7. Робоче місце педагога соціального знаходиться в окремому приміщенні (кабінеті), забезпеченому необхідними матеріальними та методичними засобами для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

  1.8. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (секретаря), копія — у педагога соціального.

  1.9. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками закладу та змін у відповідних нормативно-правових актах до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

  2. Завдання та обов’язки

  Педагог соціальний виконує такі функціональні завдання та обов‘язки:

  2.1. Здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів.

  2.2. Вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій, що діють у закладі.

  2.3. Досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів.

  2.4. Прогнозує на основі спостережень та досліджень:

  2.4.1. Посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;

  2.4.2. Результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

  2.5. Дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим доречним особам з питань соціальної педагогіки.

  2.6. Надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах.

  2.7. Сприяє захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах.

  2.8. Бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, сприяє попередженню негативних явищ серед учнів.

  2.9. Сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

  2.10. Здійснює посередництво між навчальним закладом та сім’ями учнів, організовує їхню взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку учнів, їхнє благополуччя в мікросоціумі.

  2.11. Стверджує настановами і особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

  2.12. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

  2.13. Готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

  2.14. Складає у встановлені строки та на відповідні терміни плани виховної та реабілітаційної роботи.

  2.15. Веде статистичну та іншу документацію щодо учнів, які потребують соціальної реабілітації, подає у встановлені строки необхідну звітну документацію керівництву закладу та іншим доречним органам.

  2.16. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

  2.17. Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей.

  2.18. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що організовуються районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби.

  2.19. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості учня, захищає його від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ним алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

  3. Права

  Педагог соціальний має право:

  3.1. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його Статутом (Положенням).

  3.2. Вносити пропозиції керівництву закладу з питань підвищення ефективності діяльності психологічної служби закладу.

  3.3. Визначати зміст своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням відповідних державних норм і стандартів, рекомендацій навчально-методичних центрів психологічної служби.

  3.4. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

  3.5. Періодично підвищувати свою кваліфікацію у встановлені строки.

  3.6. Проходити атестацію у встановленому порядку та отримувати (підтверджувати) відповідну кваліфікаційну категорію за її результатами.

  3.7. Відмовлятися від виконання розпоряджень адміністрації закладу у випадках, якщо ці розпорядження суперечать професійно— етичним принципам, завданням та функціональним обов’язкам соціального педагога.

  3.8. Захищати свою професійну честь і гідність.

  3.9. Ознайомлюватися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

  3.10. Проходити періодичне безкоштовне медичне обстеження.

  4. Відповідальність

  4.1. Педагог соціальний несе відповідальність за:

  4.1.1. Невиконання наказів і розпоряджень керівника закладу, органів управління освітою.

  4.1.2. Недотримання педагогічної етики та неповагу гідності учнів.

  4.1.3. Неякісне виконання своїх посадових обов’язків, вчинення шкоди життю і здоров’ю учнів під час занять.

  4.1.4. Використання своїх знань і становища, методів та їх програмного забезпечення з метою фізичного чи психічного насильства, маніпулювання, що суперечить професійній етиці та свідчить про професійну некомпетентність.

  4.1.5. Розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих у процесі діагностичної, консультативної та соціально-перетворювальної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її соціальному оточенню.

  4.1.6. Вчинення навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу матеріальної шкоди або інших збитків із своєї провини у порядку та межах, встановлених чинним законодавством. 4.1.7. Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку закладу.

  4.1. Оцінювання роботи педагога соціального здійснює керівник закладу (або його заступник, інший керівник) з врахуванням повноти, якості та своєчасності виконання ним своїх посадових обов’язків.

  5. Повинен знати

  Педагог соціальний повинен знати:

  5.1. Конституцію України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти з питань навчання і виховання, діяльності відповідних освітніх закладів, психологічних служб та служб соціального забезпечення;

  5.2. нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;

  5.3. етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи;

  5.4. програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвит-ку освіти, психолого-педагогічної науки;

  5.5. знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота»;

  5.6. основні закономірності становлення особистості;

  5.7. педагогіку, теорію та методики виховання;

  5.8. вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію;

  5.9. цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ ї;

  5.10. інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів;

  5.11. особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості;

  5.12. форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у навчальних закладах, за місцем проживання;

  5.13. основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку;

  5.14. специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних, та школах соціальної реабілітації;

  5.15. сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка;

  5.16. права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;

  5.17. культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота;

  5.18. етику, естетику, культурно-освітні дисципліни;

  5.19. основи права, екології;

  5.20. сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідні програмні засоби;

  5.21. державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

  5.22. правила і норми охорони праці і пожежної безпеки.

  6. Кваліфікаційні вимоги

  До педагога соціального встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

  6.1. Педагог соціальний вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 8 років.

  6.2. Педагог соціальний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 5 років.

  6.3. Педагог соціальний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 3 років.

  6.4. Педагог соціальний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

  7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

  Для виконання обов‘язків та реалізації своїх прав педагог соціальний взаємодіє (контактує) з:

  7.1. усіма учасниками навчально-виховного процесу у закладі: учнями, педагогічними працівники, психологом, бібліотекарем, іншими спеціалістами, керівниками, батьками або особами, які їх замінюють;

  7.2. співробітниками районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти;

  7.3. органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями (у доречних випадках та у межах своєї компетенції);

  7.4. представниками громадських організацій, творчих спілок, окремими громадянами тощо з питань культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

   

  СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ТА ЙОГО ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  АБЕТКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

  ДІАГНОСТИКА ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ

  Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами

  РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

  ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ В ПЕРІОД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

  ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ

  ПОРАДИ БАТЬКАМ

  ПОРАДИ ДІТЯМ

  Буклет ГАРЯЧА ЛІНІЯ

  Закон  України Про соціальні послуги

  Закон Украини Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  Закон України Про попередження насильства в сім'ї

  Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб,які опинилися у складних життєвих обставинах

  Законодавча база про діяльність служби

   

  Вхід на сайт
  Пошук
  Годинник
  Календар
  «  Серпень 2020  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  Погода
  Радіо
  Архів записів
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0